Kävlinge kommun

 Skåne län är Sveriges tionde största till ytan,
men är det tredje befolkningsrikaste.

Här finns många trevliga utflyktsmål.

Kävlinge turistinformation tipsar

BARSEBÄCK GODS
Ägs sedan 1748 av familjen Hamilton. Slottet byggdes troligen på 1300-
talet men har byggts om i olika etapper genom åren. Slottet omges av park och lindalléer och är i privat ägo.

BRON I DÖSJEBRO
År 1770 byggde brobyggaren Mäster Hans Nilsson en vacker valvbro över Välabäcken. Den står där än idag, vid utfarten från Dösjebro mot Annelöv, och är en av länets äldsta broar. Brobyggaren Mäster lät också pryda bron med en historisk minnessten som har inskriften: HÄR HAR STÅD ET FÄLTSLAG ÅR 1180. Det påståendet blev han ensam om, i alla historieböcker står slaget inte förrän ett år senare. Då rasade ett inbördeskrig mellan Skåne, som var danskt på den tiden, och Själland.

BÖÖS MÖLLAN
Nedanför Lilla Harrie, på andra sidan ån, ligger Böösmöllan med namn efter hovkamrer Böös. Släktens livsverk under tre generationer avspeglas i den vackra och välbevarade miljön med gård, mölla och vattenfors. Möllan är i privat ägo.

GILLHÖG
I alla tider har sjöfarare spanat efter kullen som markerar skillnaden mellan Lommabukten och Lundåkrabukten. Frågan är hur många sjökaptener som
vetat om att det är en fyratusenårig grav de haft som landmärke.
Gillhög är en av Skånes vackraste och bäst bibehållna gånggrifter från stenåldern. Gravkammaren är täckt med jord och nås genom en 6 meter lång gång. Ficklampa rekommenderas! Kammaren har väggar av 12 pelarliknande stenar och taket består av tre block, perfekt inpassade. Det mellersta väger 15 ton.
Gillhög har fått sitt namn av vikinga-hövdingen Erik Gille. I utgrävningar har man hittat gravgåvor som pilspetsar, yxor, smycken och rikt dekorerade lerkärl.

KÄMPESTENARNA
Två meter höga stenblock visar de sista resterna av en domarring. Om dessa stenar finns flera sägner. En berättar att stenarna kastas av jätten Finns hustru mot Lunds domkyrka. Kastet ska ha utförts med hjälp av hennes strumpeband, men bandet brast och stenarna föll ner i Lilla Harrie.

LÖDDESBORGS GODS
Godsets huvudbyggnad kom till på 1860-talet. I närheten finns en gravhög från bronsåldern som är uppbyggd av grästorvor, en sk ättehög.

STENBOCKSVALLAR
Mellan Barsebäckshamn och Barsebäcks Saltsjöbad löper en stig på några kilometer längs med kusten. Förutom utsikten ger promenaden också tillfälle att se närmare på de försvarsvallar som anlades här på 1700-talet av Skånes guvernör Magnus Stenbock. Vid den tiden kunde det gå hett till vid de skånska kusterna då Stenbocks män spanade efter de, för dem, fruktade danskarna. Idag kan man ta en stillsam promenad och njuta av utsikten över Öresund.

STÄVIE BY
En gång utnämd till Skånes vackraste by - en idyllisk, typisk kyrkby med en del korsvirkeshus bevarade.
VIKINGATIDER I LÖDDEKÖPINGE
I Löddeköpinges östra del skapas Skandinaviens största rekonstruktion av ett vikingatida landskap. Här kommer besökare erbjudas upplevelser och erfarenheter av vikingaliv och få kunskap om hur livet såg ut för 1000 år sedan. På den 46 fotbollsplaner stora åkermarken kommer byar och gårdar, åkrar och ängar, handelsplats och stavkyrka att rekonstrueras - så som det kanske gestaltade sig på vikingatiden.
VikingaTider, Ådalsvägen 18, Löddeköpinge, tel 70 62 10,
ÅLSTORPS RUNSTEN
Runstenen, som man tror härstammar från 1100-talets mitt, ligger någon kilometer väster om Dösjebro på vägen mot Saxtorp. Den är av grå granitsten med röda korn, är 121 cm hög och 55 cm bred på mitten. Inskriptionen lyder: Hals och Frebjörn reste dessa stenar åt minnet av deras kamrat Hove.

HAMNAR
BARSEBÄCKSHAMN

Barsebäckshamn är ett gammalt fiskeläge där man fortfarande kan hitta en och annan liten fiskestuga intill hamnen. Det rika sillfisket under medeltiden spelade en avgörande roll för lägets utveckling och redan på 1400-talet omtalades Barsebäck som fiskeläge. Det utsatta läget gjorde att man under århundraden levde i skräck för olika inkräktare. I slutet av 1600-talet brände till exempel Karl XI ner hela läget och det sägs att många fiskare då tvingades till sjöröveri för att kunna klara sig.
Idag går det lugnare till i idylliska Barsebäckshamn.
VIKHÖG OCH SALVIKEN
Vikhög, ett fiskeläge som uppstod på 1800-talet, är idag en populär gästhamn för fritidsseglare. Längs med kusten norrut ligger Salvikens naturreservat med ett rikt fågelliv.


NATURUPPLEVELSER
BARSEBÄCKS MOSSE

Här kan man höra enkelbeckasinen spela och se kärrhökar segla.
DAGSTORPS MOSSE

Naturreservat
Ett av västra Skånes sista kvarvarande rikkärr omgivet av betande fuktängar.
GLACÉOMRÅDET
I Kävlinge har ett nytt område för promenad och avkoppling växt fram. Den nyanlagda parken som ligger längs med Kävlingeån, erbjuder förutom promenadstigar också fiskeplatser.
HOFTERUPS MOSSE
Över de öppna fälten syns ofta rovfåglar, som tornfalk, ormvråk och sparvhök medan du i mossen kan träffa på många av våra vanligaste småfåglar.
JÄRAVALLEN
Mellan E6:an och Barsebäcksvägen ligger Järavallen som är ett av de största
sammanhängande fritidsområdena i sydvästra Skåne och rymmer både ängar, strand och tallskog med ett nät av naturstigar. Det finns även badplatser vid en anlagd sjö. Vid strandängarna rastar och häckar många olika fågelarter som t ex vadarfågeln Skärfläcka.
Järavallen kom till för mer än 4 000 år när havet stod som högst, innan landytan återigen började höja sig efter inlandsisens bortsmälta tyngd. Då formades en Litorinavall vars namn kommer av mängden snäckor med samma namn man funnit i vallen, ditsköljda av ett forntida hav.
LÖDDE SANDSKOG
Skogen sträcker sig från E6:an västerut ner mot havet och erbjuder ett flertal strövstigar. Här finns även ett elljusspår.
LÖDDEÅNS MYNNING
Här rinner Kävlinge/Lödde å ut efter sin femmila färd från Vombsjön. Naturreservatet kring åmynningen lockar en mängd olika fågelarter. För att skydda fågellivet råder det beträdnadsförbud inom delar av mynningsområdet under tiden 15 april – 15 juli. Under hela året går det att studera fågellivet från ett fågeltorn på södra sidan om ån som man kan nå från Borgeby och Löddesnäs.
Utanför Löddeåns mynning kan man då och då skönja ett märkligt rev av stora stenar som sticker upp ur vattnet på 30 meters längd, kallat Lödde kar. Stenarna antas vara en gammal angöringsplats för större båtar som där lastade om till mindre pråmar för vidare färd upp i ån.
Kanske är Lödde kar en av Nordens äldsta hamnanläggningar.
PEGASUS TRÄDGÅRD
Vackert beläget vid Kävlingeån, i Hög, driver Staffan Björklunds teater Pegasus Trädgård, ett forum för kultur, ekologi och inspiration. Här ges en känsla av hur framtiden kan gestalta sig genom ekologiska visioner i funktion.
Solstället är en byggnad av natur-material, där man lagt vikt vid sunda material, låg energiförbrukning vid material-framställning och möjlighet till återbruk. I byggnaden finns solfångare, mulltoa och biologisk vattenrening i funktion. Undersommarhalvåret kan besökaren fritt ströva omkring i trädgården.
SALVIKEN
För fågelskådaren är Salviken ett eldorado nästan alla tider på året. Det är ett långgrunt havsstrandområde med betesmarker, marskland, sandstrand och ängar. I denna varierande miljö finns en rik fågelfauna. I söder finns en badplats som nyttjas flitigt under sommarhalvåret.
STORA HARRIE MOSSE
Den botaniskt intresserade hittar här orkidéer, ängsnycklar,majviva, tätört, axag och andra växter som hör hemma i ett rikkärrsområde.


KYRKOR
BARSEBÄCKS KYRKA

Kyrkans dopfunt och kyrkdörr är troligtvis från 1100-talet. Den lilla kyrkklockan är från 1200-talet. Den vackra altartavlan målades troligtvis av Carl Gustav Pilo.
DAGSTORPS KYRKA
Kyrkan byggdes 1862 som ersättning för en medeltida kyrka. Från kyrkbacken har man en milsvid utsikt över den skånska slätten. Dopfunten är från medeltiden och altarmålningar gjordes av Gösta Nordblad 1936 och föreställer Kristi himmelsfärd.
HOFTERUPS KYRKA
En av Skånes bäst bevarade absidkyrkor byggd omkring år 1100. En liten romansk kyrka med engelsk kyrkoarkitektur från 1000-talets andra hälft. Kyrkan har vackra gotiska valv och i koret kan man beskåda romanska målningar. Altaret är förgylt och dateras till 1597.
HÖGS KYRKA
Även denna kyrka har berikats med en dopfunt från 1100-talet och unika kalkmålningar från 1400-talets slut. Predikstolen är av snidad i ek. På kyrkans utsida finns fyra bevingade gestalter i relief från mitten av 1100-talet.
KORSBACKAKYRKAN
Byggd 1897 i nygotik. Kyrkan har ett stort kyrkorum med vita väggar och trätak. Orgeln är från 1980 och placerades mitt inne i kyrkan.
KÄVLINGE GAMLA KYRKA
Romansk långhuskyrka med de äldsta delarna från 1100-talet. Fina kalkmålningar, snidad predikstol från 1600-talet och en unik klockarebänk från 1500-talet.
LACKALÄNGA KYRKA
Kyrka från 1100-talet med fantastiska kalkmålningar som är kyrkans stolthet. De tillkom troligtvis redan på 1200-talet men efter reformationen kalkades de troligtvis över. Sedan dess har de täcks över och tagits fram igen för att slutligen bevaras av konservator Hans Erlandsson 1949. Målningarna är väl värda ett besök.
LILLA HARRIE KYRKA
En 1100-talets kyrka som troligtvis byggdes av Mårten Stenmästare. Valvmålningar i koret är av ”Harriemästaren” och altartavlan gjordes av Pär Siegard 1942.
LÖDDEKÖPINGE KYRKA
Kyrkans äldsta delar, långhuset och koret, är sannolikt från 1100-talet. Predikstolen är kyrkans förnämsta inventarium pga de alabasterreliefer från 1500-talet som pryder den.
STORA HARRIE KYRKA
En 1100-talskyrka som ombyggdes 1851 av C G Brunius. Triumfkrucifixet i norra korsarmen är från 1400-talet. Inmurad i den södra långhusväggen kan man se en äkta runsten från vikingatiden.
STÄVIE KYRKA
Romansk kyrka från slutet av 1100-talet med senmedeltida korsvalv. Efter en omfattande ombyggnad i mitten av 1800-talet fick kyrkan sitt nuvarande utseende.
SÖDERVIDINGE KYRKA
1870 invigdes denna kyrka som ersättning för den tidigare medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan har man bevarad altaruppsatsen från 1746. Dopfunten som placerats vid den norra väggen är från 1100-talet av Mårten Stenmästare.
VIRKE KYRKA
Virke nuvarande kyrka uppfördes 1862, den gamla kyrkan från 1100-talet revs då den nya byggdes. Från den gamla kyrkan finns endast ett fåtal saker bevarade, två malmljusstakar, ett mässingsfat på dopfunten och en gammal gravsten från 1528, som finns uppsatt i kyrkan.
VÄSTRA HOBY KYRKA
Kyrktornet stammar från medeltiden, och är det enda som står kvar av församlingens gamla kyrka. Det är byggt av gråstensblock. Den gamla kyrkan revs och ersattes 1886 av den nuvarande i efterbildande romansk stil. Materialet är vitputsad sten.
VÄSTRA KARABY KYRKA
Kyrktornet byggdes 1794 och övriga delar tillkom i början av 1800-talet efter omfattande ombyggnationer. 1826 invigdeskyrkan av biskop Wilhelm Faxe.


ÖVRIGA SEVÄRDHETER
MUSÉER
FREDWICKSFELDTSKA MÖLLAN

I Löddeköpinge är en av Skånes ståtligaste väderkvarnar. Möllans namn kommer troligen av ägarinnan till Barsebäcks gods, Fredrique Bonde som tillsammans med sin man Gustaf Hamilton uppförde kvarnen 1849.
Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening förvaltar och sköter både väderkvarnen och Allarps vattenmölla. För visning ring kvällstid, tel 70 99 18.
HEMBYGSMUSÉET KLOCKAREGÅRDEN
Ligger intill den gamla kyrkan i Kävlinge, i den lilla kyrkparken ligger ett korsvirkeshus med halmtak. Det har ursprungligen varit bostad åt klockaren och låg då på Storgatan i byn. Det flyttades till sin nuvarande plats på 1950-talet och fungerar nu som hembygdsmuseum, drivet av Harjagers Härads Fornminnes- och Hembygdsförening. Nils-Erik Winther, tel 73 11 15 eller 0739- 46 71 81.
SKOLMUSEUMET I LÖDDEKÖPINGE
Skolmiljö från 30–60- talet. Visning efter överenskommelse, Landskronavägen, Löddeköpinge, tel 70 97 45
QVARNEN I ALLARP
Allarps kvarn har gamla anor. Den omnämndes som kvarntorp med skvaltekvarn (enkel kvarn med vertikal axel) redan på 1670-talet. Kvarnen har sedan dess förändrats och byggts om i många omgångar allt eftersom tiderna förändrats och fastigheten bytt ägare.
På mitten av 1800-talet byggde man till vattenkvarnen med en vädermölla (Holländare). Den brann dock ner, förmodligen 1885, och ersattes av en begagnad kvarnöverbyggnad från Småland.
På 1930-talet blåste vingarna ner och några nya kom aldrig upp. Efter några år revs väderkvarnshuset och ersattes av ett vanligt brutet tak.

 

 

 


 
 

Kommuner i Skåne

Bjuv | Bromölla | Burlöv Båstad | Eslöv | Helsingborg Hässleholm | Höganäs Hörby | Höör | Klippan Kristianstad | Kävlinge Landskrona | Lomma | Lund Malmö | Osby | Perstorp Simrishamn | Sjöbo | Skurup | Staffanstorp Svalöv | Svedala | Tomelilla Trelleborg | Vellinge | Ystad Åstorp | Ängelholm Örkelljunga | Östra Göinge

Startsida