Salem kommun

Hotell Torpa Pensionat                                                  hemsida 
Torpavägen
151 38 Södertälje
Tel: 08-550 121 11

Vi har många turistmål, några finns här.

Bergaholms gård
Gården är en herrgård från 1700-talet. Den vackert belägna jordbruksegendomen ägs av Stockholm Vatten. Omkring gården finns ett 100-tal fornlämningar. I den ekbevuxna hagmarken väster om gården utbreder sig ett av Salems största järnåldergravfält med bl a en skeppssättning och en väl bevarad runsten från 1000-talet.

Bockholmssättra
Gården ligger i Salems nordligaste del vid södra Björkfjärden. I början av 1800-talet uppfördes ett tegelbruk här. Produktionen uppges 1908 ha varit ca fem miljoner mur-, tak- och rörtegel per år och sysselsatte 160 man. Transporten till Stockholm skedde på pråmsläp. Stockholms stadshus är byggt av sten från bl a Bockholmssättra. Bruket lades ned 1916.

Fågelsta gård
Gården ligger nordväst om Salems kyrka. Bosättning har funnits vid Fågelsta i åtminstone 3000 år. I mitten på 1600-talet blev Fågelsta säteri sätesgård i ett frälsegods (frälse=skattebefrielse). De äldsta kvarstående byggnaderna är två flyglar från 1700-talet. Dagens jordbruk vid Fågelsta omfattar 230 hektar och här odlas spannmål och foder till inackorderade hästar.

Garnuddens friluftsområde
Området ligger sydost om Rönninge vid sjön Uttrans norra strand. Garnuddens ca 70 hektar avgränsas i norr av järnvägen, i väster och öster av kommunala odlingslotter. Inom Garnudden täcker barrskog större delen av områdets yta. Här finns olika friluftsanläggningar, t ex Möllebadet, Garnuddsbadet, elljusspår, elbelysta gång- och cykelvägar, samt en tennishall. Garnudden är ett omtyckt strövområde och i området finns det två koloniträdgårdar.

Hallinge
Vid Hallinge gård kan man fortfarande se spår av den gamla fägatan ”korridoren” ut mot skogsbetet för nötkreaturen. Följer man fägatan kommer man fram till ett par skärvstenshögar. Dessa högar av trasig och ”smulig” sten vittnar om en boplats från bronsåldern. Från samma tid dateras hällristningen på hällen under kraftledningsstolpen. Smedjan från slutet av 1800-talet kan fortfarande användas. Den ligger öster om gården nära bäcken, där en kvarn och såg tidigare låg.

Vällinge - Hemvärnets stridsskola
Stridsskolan invigdes 1943. Huvuduppgiften för skolan är att utbilda befäl för tjänstgöring under krigsförhållanden. Ett hemvärnsmuseum skapades 1971 där man kan studera hemvärnets tillkomst under beredskapsåren, samt följa den fortsatta utvecklingen.
Anläggningarna som är belägna vid Mälaren omges av vacker natur och flera kulturhistoriskt intressanta platser. Vällinge är den av Salems gårdar som haft den största betydelsen historiskt sett. Ett strategiskt läge vid Mälaren, som var en viktig segelled redan under forntiden och den ström som avvattnade Bornsjön i Mälaren, har varit förutsättningen för Vällinge.
Redan under medeltiden började kvarndriften i Vällinge. Under åren 1620-1712 fanns det ett mässingsbruk här. Ett tegelbruk var beläget vid Fiskartorpet (1 km österut). Den enda byggnaden från brukstiden som finns kvar är Vällinge kapell.
Vällinge skjutfält är övningsområde för hemvärnet. Kontrollera därför på de uppsatta skyltarna, som finns vid infarterna, om övning pågår innan ni beträder området.

Högantorp med omnejd
Högantorp är en gård med gamla anor och omnämns redan i 1150 års jordebok som ett frälsetorp. En skvaltkvarn fanns på gården redan på 1600-talet - på samma plats där den är belägen idag. En såg startades på 1820-talet och den växte ut till ett sågverk som drevs fram till 1918. Under samma tid anlades en snusfabrik här. Idag har det anlagts två golfbanor vid Högantorp.
Högantorps kvarn är en av Stockholmstraktens få kvarvarande vatten¬kvarnar. 1974 rustades kvarnen upp av ägaren, Stockholms stad. Kvarnen är en hjulkvarn med två stenpar och ett överfallshjul som är fyra meter i diameter och har 50 skovlar.
Bornhuvud - Kommunens allra västligaste utpost lockar besökaren med en vidunderlig utsikt över Mälaren. Här finns en omväxlande natur med urskogsartad oländig blockterräng i norr, ädellövskog med ek och lind i väster och starkt sluttande hällmarker i söder. Här lever flera hotade växt-, svamp-, moss- och lavarter.
Lindängen - Området utgör en av de rikaste kärlväxtlokalerna i Stockholmstrakten. Vårfloran är storartad med arter som tibast, myskmadra, underviol, sårläka, vårärt och lungört. På trädens stammar kan man se den sällsynta gröna lunglaven. Mest är dock området känt för en av de nordligaste utposterna för vild murgröna. Den växer i sydbranten nedanför bergets högsta utsiktspunkt.

Ladvik
Ladvik omnämns i skrift redan på 1300-talet och hör till samma fornlämningsområde som Lundby-Lideby. Vid Ladvik finns en hällristning från bronsåldern, samt gravfält från äldre järnåldern. Den nuvarande huvudbyggnaden har haft Norsborgs gård som förebild och Ladvik har i sin tur stått modell till Uttringe Gård.

Lundby
Lundby med sina unika allmogebyggnader från 1700-talet har ett högt kulturhistoriskt värde. Huvudbyggnaden är en av de bäst bevarade parstugorna i Stock¬holmsområdet. Parstuga = Bostadshus bestående av förstuga och två större rum (stugor) med en mellanliggande kammare. Källarstugan, som består av ett enda rum samt källare, ligger alldeles intill och även den är knuttimrad och rödfärgad. Byggnaderna förklarades som byggnadsminne 1993.

Naturstig Bornsjön
Stigen har anlagts av Stockholms stad vid Stenbrottet intill Bergaholmsvägen strax öster om Bergaholm. Här bröts sten för tillverkning av makadam under första delen av 1900-talet. Vid start och mål finns parkeringsplats, bord och bänkar, grillplats, toalett, samt informationstavlor. Hela stigen är ca 8 km, men du kan vika av på flera ställen om du vill gå kortare sträckor. Rastplatsen är tillgänglig även för rörelsehindrade besökare.

Nedre Söderby och Söderby gravfält
Byggnaderna på Nedre Söderby är några av Salems främsta byggnadsminnesmärken. De består av en knuttimrad parstuga och en uthuslänga innehållande loftbod och drängstuga. Byggnaderna är sannolikt uppförda under 1700-talet. I dag har Botkyrka-Salem Hemslöjdsförening en del aktiviteter här med bl a ”Öppet Hus-verksamhet” med hemslöjdsförsäljning och kaffeservering.
Söderby gravfält innehåller ca 240 st gravar anlagda under äldre järnåldern (500 år f Kr - 400 år e Kr). Högst upp på åsen ligger de äldsta gravarna som är byggda av stora stenar. På ängen nedanför finns yngre gravar som kan vara svåra att se p g a vegetationen. Här växer bl a den fridlysta backsippan tillsammans med gullviva, mandelblom, kattfot och blå viol i sydslänten. För att behålla dessa växter och för att områdets många gravar skall synas bättre betas området av kor och får under sommarhalvåret.

Rönninge friluftsområde
Området utgörs i huvudsak av skogsbevuxen mark som ägs av Stockholms stad och gränsar i norr mot E4. Inom området finns ett belyst motionsspår. I den östligaste delen av området finns skjutbana för pistol och gevär. Vid utgångspunkten, Solbovägen, finns parkeringsplats.
Från Statoils bensinstation vid Salemsvägen/Tvärvägen utgår en ca 3 km lång natur- och kulturstig, Salems skogsstig. Ett häfte berättar om det du ser under promenaden, t ex Hallsta fornborg och båtmanstorpet Hundra. Häftet kan köpas på biblioteket och i kommunens reception.

Rönninge och Uttringe gårdar
Uttringe gård, belägen vid sjön Uttrans norra strand, omnämns första gången 1362. Uttringe köptes 1538 av Gustav Vasa. Gården har ägts av flera prominenta personer och den sista enskilda innehavaren var Wilhelmina af Tibell som skrivit boken ”Beskrifning öfver Uttringe och Rönninge” om sin tid i Rönninge.
1896 köpte Rönninge AB både Rönninge och Uttringe jordkomplex och lät därefter stycka marken till egnahems- och villatomter. Rönninge gård köptes av Frälsningsarmén och blev vilohem. Idag drivs den som kursgård i privat regi. Uttringe Gård köptes av fru Helen Berg. Hon lät bygga en ny herrgårds¬byggnad efter modell av Ladviks gård. 1906 skänkte hon byggnaden till Svenska Folkdansens Vänner.

Salems kyrka med omnejd
Salems kyrka ligger ute på en udde i södra Bornsjön med stora ekar, lindar, alar och björkar. Tornet med sina ankarjärn och delar av väggen fram till sakristian är från 1100-talet. Dopfunten är också från 1100-talet och ett vackert krucifix från 1200-talet är uppsatt i triumfbågen.
En fornstig, ca 1500 m, är anlagd strax väster om kyrkan. Utefter den kan man se rösen, skärvstenshögar, gravplatser och en ringformad stenmur. Fornminnena är främst från brons- och järnåldern. Invid Bergaholmsvägen vid Bornsjöns sydspets finns Botvids källa - en artesisk källa där vattnet strömmar upp under tryck. Legenden säger att källan sprang fram när man ställde ner S:t Botvids kvarlevor här under flyttningen från Salem till Botkyrka år 1129.
Mittemot kyrkan ligger Männö - en halvö som sträcker sig ut i Bornsjön. Här finns bl a en ovanligt välbevarad fornborg, spår av äldre jordbruk, urskogsliknande barrskog och tre s k ”dödisgropar” som är mer än 15 m djupa.

Skårbydammen
Vid Skårby intill Bergaholmsvägen ligger en återskapad våtmark. Här häckar både vanliga och ovanliga fåglar, bl a kricka, svarthakedopping, knölsvan, gräsand, tofsvipa och smådopping.

Talby
Vid Talby kan fortfarande det gamla kulturlandskapets former studeras. Byplatsen och de smala grusvägarnas sträckning runt åkrarna känns lätt igen från Laga skifteskartan från 1840. På bytomten finns ett gravfält från yngre järnåldern och vid utgrävningar på ett par ställen runt bytomten har man funnit glaspärlor, järnföremål och torshammare från samma tid. Över Talbyån vid Talby mellangård söder om bytomten finns kommunens enda stenvalvsbro byggd i mitten av 1800-talet.

Söderby sjukhus
Sjukhuset som uppfördes 1907-1910 efter ritningar av arkitekten Gustaf Wickman. Det var landets största sanatorium med en vårdkapacitet på 440 platser och hade en för sin tid typisk utformning. Hela anläggningen med sjukhusbyggnader, personalbostäder och ekonomibyggnader har som helhet ett högt kulturhistoriskt värde.
En viktig del i behandlingen av de lungsjuka var miljön med frisk luft och sol. Därför anlades en park, till största delen bestående av naturlig tallskog, runt omkring sjukhuset. I anslutning till sjukhuset byggdes ligghallar så att man kunde rulla ut patienterna i friska luften.
I början på 1970-talet lades lungmedicinkliniken ned och i stället blev det långvårdsklinik på Söderby. Under några år i början på 1990-talet användes huvudbyggnaden som flyktingsluss. De senaste åren har området stått tomt i väntan på att det skall bebyggas. 1987 förklarade Riksantikvarieämbetet Söderby Sjukhus som riksintresse för kulturminnesvård. Söderbyområdet som numera går under namnet ”Söderby Park” kommer under några år framöver att bebyggas av NCC. Byggnationen är nu i full gång och de första husen de s k ”läkarvillorna” är redan bebodda. Nu är det dags att förvandla sjukhusbyggnaden till ett antal lägenheter


 ..........................

 

 

 

Här finns vandrarhem och hotell

      

Kommuner i Stockholm

Botkyrka | Danderyd_ Ekerö | Haninge | Huddinge Järfälla | Lidingö | Nacka Norrtälje | Nykvarn Nynäshamn | _Salem Sigtuna | Sollentuna | Solna Stockholm | Sundbyberg Södertälje | Tyresö | Täby ___Upplands Bro __Upplands väsby Vallentuna | Vaxholm Värmdö | Österåker

Startsida