Älmhults Kommun

Välkommen till någon trevlig camping eller gör gärna ett besök på något turistmål.

Funderar du på någon dagsutflykt så finns det här.

KULTURRESERVAT
En av världens främsta vetenskapsmän föddes i komministerbostället i Råshult 1707. Den lille Carl von Linné levde sina första år i den här vackra miljön. Linnés Råshult visar upp en unik 1700-talsmiljö med Linnéstuga, museum, ängar, utmarker, lustgård, örtagård, humlegård, kålgård, krikonlund och Carls Trädgård. På området finns även café, butik och reception. Flera markerade vandringsstigar finns inom reservatet

Orangeri och Kunskapscentrum Carl von Linné
Möckelsnäs tillhör Carl von Linnés barndomstrakter, här i den vackra naturen strax intill Möckelsnäs herrgård finns ett orangeri med tillhörande trädgård i 1700-talsstil. I anslutning till orangeriet är ett kunskapscentrum byggt. Här kommer att inrymmas en mängd aktiviteter och kursverksamheter, samt även bibliotek, utställningar och museum.

NATURRESERVAT
Höö når du från Diö, där vägen går genom ett omväxlande landskap med granskog, lövskog och öppna marker. Så småningom vidgar sig synfältet mot Möckeln, över vars yta Höö höjer sig hela 30 m. Högst upp ligger den gamla gården, omgiven av stora almar och askar. Här har sedan generationer tillbaka människor bevarat ett stycke av våra förfäders landskap. Vid mitten av 1800-talet svedjades större delen av ön och ända fram till mitten av 1920-talet var dess areal dubbelt så stor som i våra dagar. Det landskap som vi möter på Höö är resultatet av en kamp för brödfödan. Gårdens ägare har bevarat de gamla brukningsformerna och därmed natur och landskapsbild. Ängarna på Höö omfattar ca 7 ha. Där har påträffats nästan 200 olika växter. På en yta av 10 kvm kan upp till 50 olika arter tävla om utrymmet.

Taxås ligger på Möckelsnäs-halvön i sjön Möckeln.Området består både av land och vatten.
Taxås gård är huvudbyggnad i området och ingår inte i reservatet. Runt denna finns ett stycke intressant ängs- och hagmark. Lövskogen dominerar, här finns alm, ek, lind, avenbok, lönn och bok. Många sällsynta blommor finns här såsom blåsippa, vårlök, gullpudra, nunneört och vårärt. Här finns också Taxås klint som länge var en viktig plats för brytningen av den svarta graniten. Från sjösidan kan man se resterna av de många stenbrotten. Idag är kanske Taxås klint mest känd för sin spektakulära utsiktsplats, med vy över hela sjön Möckeln. Taxås lövskogar med dess rika flora har lockat många botanister till dessa trakter. I närheten finns även en hällkista.

Kronan når du efter en färd på slingrande grusväg genom mäktiga lövskogar. Passera Möckelsnäs herrgård och Kunskapscentrum Carl von Linné med orangeri. Söder om byggnaderna ligger Kronan, ett naturreservat med lövskog. Berggrunden är den svarta graniten, en grönsten som skapar goda möjligheter för växtlivet. Högsta punkten ligger ca 30 meter över sjön Möckelns yta. Här växer ädellövskog som är mest består av ek och avenbok, även lind, alm och hassel förekommer.

Vakö myr är ett ca 13 km2 stort myrkomplex på gränsen mellan Småland och Skåne. Den är en av Kronobergs läns största kalmyrar med en central öppen yta på ca 6 km2.
Sommaren 1992 härjades hela Vakö myr med undantag för de allra nordligaste delarna av en mycket stor brand. I stort sett alla träd och övrig vegetation på mosseplanet och de små myrholmarna inom det brand härjade området brändes av. Räddningsinsatsen var en av de mest omfattande och kostbara i Sveriges historia.

Siggaboda med gammal urskog som i John Bauers målningar. Naturreservatet som finns längst ner i den sydöstra delen av kommunen, är en blandning av urskog och bokblandskog. Många stora stenblock (bl a snapphanestenen) gör området unikt och sägenomspunnet. Många döda eller döende träd finns här, därför förekommer här sällsynta insekter, mossor och svampar.

Tångarne består av löv- och blandskog, betesmarker och åker. Åkrarna är ofta byggda i terrassform och ramas in av hamlade lindar och väldiga stenblock. Området hyser en rikedom av fåglar, insekter och blommor. Ett stycke genuint gammalsmåland!

2009 fick Älmhults kommun två nya reservat – Stenbrohult och Stockanäs – som båda ligger på östra sidan om sjön Möckeln.


KONSTHANTVERK

Bokhults Hantverksgård – ligger vid infarten till Sjöstugans camping i västra delen av Älmhult
Lönngårdens Konsthantverk – ligger i södra delen av Älmhult
Göinge Halmslöjd – ligger i Hallaryd i den södra kommundelen

ÖVRIGT
IKEA-varuhuset
är Sveriges första eftersom grundaren Ingvar Kamprad kommer från trakterna av Älmhult. Varuhuset besöks årligen av ca 900 000 kunder. I Värdshusets källare finns utställningen ”IKEA genom tiderna” som har öppet vissa tider på sommaren.

Gustafsfors ligger utmed Helgeån söder om Pjätteryd, På ett flertal platser finns lämningar efter en gammal småindustriell verksamhet med bl a kvarn, smedja, gjuteri, handpappersbruk, såg, garveri, färgeri, vadmalstamp och en kraftstation. Ruinerna är från 1700- och 1800-talet. På platsen finns en markerad vandringsled som berättar mer. Här finns också sällsynta växter t ex nattviol, pyrola, getrams, safsa m fl. Området är ett populärt utflyktsmål och har ett bra ädelfiske.

Stenbrohult med sin vackra kyrka är beläget med en underbar utsikt över sjön Möckeln. Här verkade Linnés far som kyrkoherde större delen av sitt liv. Stenbrohult har länge fungerat som ett självklart centrum i Linnébygden och redan på 1300-talet byggdes den första kyrkan.
Från medeltid och till 1900-talets början har Stenbrohult varit centralpunkten i Linnébygden. Stenbrohults församling tillkom på 1330-talet. Av den gamla kyrkan finns bara källaren kvar, söder om den nuvarande kyrkan. Där gamla kyrkans kor en gång låg finns en minnesvård över Carl von Linnés föräldrar och bror. I den mäktiga bokskogen strax söder om prästgårdens ägor finns bevis på ännu äldre mänsklig närvaro i trakten - ett gravfält med åtta rösen från bronsåldern. Intill kyrkan finns en Linnéstaty av Gerda Springchorn (1948) och söder om kyrkan finns den gamla prästgårdstomten med flera gamla lindar och en källare från Linnés tid bevarade. Mitt emot kyrkan finns kyrkstallar från början av 1800-talet.

Älmhults tätort skapades när järnvägen byggde i början av 1860-talet. Den plan som ritades för centrum ger samhället en strikt form med torget på central plats. På torget finns bl. a. stenvalsbron i diabas, liksom en staty av Carl von Linné gjord av Carl Eldh.

I Delary finns en inomhus gokart-bana och i intilliggande byggnad öppnas ett museum med militärhistoriska samlingar under 2010.


       

Kommuner i länet

Alvesta | Lessebo Ljungby | Markaryd Tingsryd | Uppvidinge Växjö | Älmhult